HERTTAVIPIN KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 6.4.2018 alkaen

» Lainataulukko

Alla määritellään ne ehdot, joilla J.W.-Yhtiöt Oy (Herttavippi.fi) (jäljempänä luotonantaja) myöntää kertaluoton (jäljempänä luotto) sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä luotonsaaja).

1 Luoton myöntäminen

Luotonantaja voi myöntää luoton 21 vuotta täyttäneelle, raha-asiansa hyvin hoitaneelle ja luottokelpoiselle Suomen kansalaiselle, jolla on toimiva julkinen matkapuhelinliittymä sekä Suomessa oleva postiosoite ja kiinteä asuinpaikka. Luotonantaja tarkistaa luotonhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä, luottotiedot Bisnode Finland Oy:ltä ja Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Luotonsaajan haettua luottoa, tekee luotonantaja riskiarvioon perustuvan luottotarjouksen hakijalle. Myönnettävän luoton maksimimäärä on ensimmäiselle lainalle 200 euroa ja toiselle lainalle 400 euroa. Luoton enimmäismäärä voi poiketa luotonsaajan hakemasta määrästä. Luottotarjouksen saatuaan luotonsaajalla on kuusi (6) tuntia aikaa hyväksyä tehty tarjous. Kun luotonsaaja on hyväksynyt tarjouksen, tallennetaan sopimushetkellä voimassa olevat sopimusehdot luotonsaajan henkilökohtaiseen sähköiseen arkistoon. Luottohakemus on aina henkilökohtainen. Luotonantajalla on oikeus hylätä luottohakemus syytä ilmoittamatta.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Lista kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä on nähtävillä osoitteessa: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

2 Luottosopimus

Luottosopimus muodostuu luotonantajan esittämästä ja luotonsaajan hyväksymästä luottotarjouksesta sekä näistä sopimusehdoista. Luottoasiakirjat ovat saatavilla luotonantajan tarjoamassa verkkopalvelussa muuttumattomina koko luottosuhteen ajan. Luottosopimuksen synnyttyä luotonsaaja voi tarkastella luottonsa tilannetta verkkopalvelussa.

3 Luoton kustannukset, korko ja takaisinmaksu

Lainan vuosikorko on 30,00 %. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365. Lainan todellinen vuosikorko 48,75 %.

Luoton takaisinmaksu tapahtuu erissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää luotonsaajalle erillisen laskun kustakin maksuerästä. Maksuerä koostuu hinnaston mukaisesta nostoprovisiosta, korosta, avoimen pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista muista palveluhinnaston mukaisista maksuista. Yksittäisen maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaan. Luoton nostoon liittyvistä sivukuluista, kuten matkapuhelimen käytöstä aiheutuneista maksuista, vastaa aina luotonsaaja.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottosopimuksen mukaisesti avoimelle pääomalle 30,00 % vuotuista korkoa siitä lukien, kun nostettu summa on siirretty luotonsaajan pankkitilille.

Todellinen vuosikorko 48,75 % on laskettu kuluttajasuojalain mukaisesti myöntöhetkellä.

4 Viivästyskorko

Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä niin, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin luotonantajan luotosta perimä korko. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka, jonka jälkeen perittävä korko on ns. korkolain mukainen viivästyskorko.

5 Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto.

6 Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen taholle edelleen siirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

7 Maksun viivästyminen

Maksun viivästymisen vuoksi lähetetystä maksumuistutuksesta peritään lainmukainen viivästyskulu.

Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen hoitamattoman suorituksen ulkopuoliseen perintäpalveluun ilman erillistä ilmoitusta. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

Maksamatta jääneestä luotosta voi seurata merkintä luottotietorekisteriin. Luotonantaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 pykälän säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomista syistä. Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti.

8 Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on ilmoitettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, on kulunut vähintään kolme viikkoa.

9 Luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Luotto erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan, mikäli luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen siten, että maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Mikäli luotonsaajaa on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, erääntyminen tulee voimaan kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi myös silloin, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Luotonantajalla ei ole oikeutta eräännyttää lainaa edellä mainitulla tavalla, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n tarkoittamasta kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen keston ja muut olosuhteet huomioiden olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

10 Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja laiminlyö luottosopimukseen perustuvat maksunsa tai muulla tapaa menettelee sopimusehtojen vastaisesti, on luotonantajalla oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöoikeutta. Luotonantajalla on oikeus menetellä edellä kuvatulla tavalla myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta.

11 Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

    Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
    Ilmoitus peruuttamisesta
    Paikka ja päiväys
    Luotonsaajan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa kirjallisena luotonantajan osoitteeseen:

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 LAHTI

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron luotto, on luotonantaja oikeutettu perimään luotonsaajalta luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaaja sitoutuu palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen katsotaan rauenneeksi.

12 Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa viivästyksestä ja vahingosta, joka johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, jota luotonantaja ei kohtuudella voi voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

13 Muut ehdot

Sopimussuhde luotonantajan ja luotonsaajan välillä säilyy luoton poismaksun jälkeen ja luotonsaaja voi milloin tahansa ilmaista halunsa tilannekohtaisen luottorajan muutokseen. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksista luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luotonantajalla on oikeus hylätä myös jo kertaalleen hyväksytty luottohakemus, jos hyväksymisen jälkeen on havaittu asioita jotka vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen merkittävästi.

14 Osapuolten vastuut

Luotonantaja ei missään olosuhteissa vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää luottohakemuksessa nimetylle tilille maksettua summaa tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen puuttumisen tai niihin verrattavan syyn vuoksi. Nostettu luotto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne mahdollistaa tämän luottosopimuksen ehtojen noudattamisen.

Luotonantaja ei vastaa mahdollisista palvelussa esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Luotonantaja ei missään olosuhteissa vastaa viestiliikenteen häiriöistä, kuten viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tai niihin verrattavista virhetilanteista. Luotonantaja ei vastaa palvelun tuottamiseen liittyvien ulkopuolisten palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä.

15 Muutokset sopimusehtoihin

Luotonantaja on oikeutettu muuttamaan tämän luoton sopimusehtoja tilanteessa, jossa tehty muutos ei heikennä luotonsaajan oikeuksia, lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli muutos heikentää luotonsaajan oikeuksia tai lisää hänen velvollisuuksiaan, tulee luotonantajan ilmoittaa muutoksesta luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan. Luotonsaajalla on edellä mainitussa tilanteessa oikeus irtisanoa luottosopimus Luottosopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

16 Erimielisyydet

Mikäli tämän asiakassuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa riita-asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Näillä sopimusehdoilla ei vähennetä luotonsaajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Tämän palvelun tuottamisessa sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä luotonhakijan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkaa, ratkaistaan asia Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

17 Tietosuoja ja markkinointiviestintä

Luotonsaajan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään normaalin asiakassuhteen hoitamiseen.

Luotonhakija antaa luotonantajalle oikeuden koota ja rekisteröidä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Mikäli hakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, luotonantajalla ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 LAHTI
Y-tunnus: 1742521-6

Asiakaspalvelu

Ma-Pe 8-20

Soita 03 3399 3600

Vain paikallisverkkomaksun hinnalla.